تنها گنجی که جستجوکردن آن به زحمتش می ارزد هدف است 


برنامه لیگ نوجوانان

برنامه هفته چهارم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
کشتیرانی - میعاد پنجشنبه 94/6/26 8 ورزشگاه تختی اندیشه
آدینه اندیشه - شهرداری باغستان // // 10 //
شاهین - پدیده اوژن جمعه 94/627 8 ورزشگاه شهیدرهنما
هما اندیشه - شهیدمنتظری //  // 10 //
         

برنامه هفته پنجم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
میعاد - پدیده اوژن یکشنبه 94/6/29 15 ورزشگاه تختی اندیشه
آدینه اندیشه - کشتیرانی // // 17 //
شهید منتظری - شاهین // // 15 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
استقلال - شهرداری باغستان // // 17 //

برنامه هفته ششم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
میعاد - شهیدمنتظری پنجشنبه 94/7/2 8 ورزشگاه تختی اندیشه
شهرداری باغستان - همااندیشه // // 10 //
استقلال - آدینه اندیشه // // 12/30 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
پدیده اوژن - کشتیرانی جمعه 94/7/3 13 ورزشگاه تختی اندیشه

برنامه هفته هفتم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
آدینه اندیشه - هما اندیشه پنجشنبه 94/7/9 9/30 ورزشگاه شهید رهنما
پدیده اوژن - شهید منتظری // // 11/30 //
شهرداری باغستان - شاهین // // 13/30 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
استقلال - کشتیرانی // // 15/30 //

برنامه هفته هشتم نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
کشتیرانی - شهید منتظری پنجشنبه 94/7/16 13 ورزشگاه شهید رهنما
شاهین - آدینه اندیشه // // 15 //
شهرداری باغستان - میعاد // // 13 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
استقلال - هما اندیشه // // 15 //

برنامه هفته نهم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
کشتیرانی - هما اندیشه دوشنبه 94/7/21 14 ورزشگاه شهید رهنما
استقلال - شاهین // // 15 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
پدیده اوژن - شهرداری باغستان سه شنبه 94/7/22 14 ورزشگاه شهید رهنما
میعاد - آدینه اندیشه // // 15 ورزشگاه تختی اندیشه


نام تیم میزبان ابتدا آمده است