نماز سرچشمه پاکیهاست- نماز راه مستقیم انسان هاست 


برنامه لیگ نوجوانان

برنامه هفته هجدهم و معوقه چهاردهم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
آدینه اندیشه - کشتیرانی سه شنبه 94/10/15 13/30 ورزشگاه شهید رهنما
پدیده اوژن - شهرداری باغستان پنجشنبه 94/10/17 11 ورزشگاه شهدای نصیرآباد
آدینه اندیشه - میعاد // // 13 //
کشتیرانی - هما اندیشه جمعه 94/10/18 12 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
استقلال - شاهین // // 14 //
         


نام تیم میزبان ابتدا آمده است