تنها گنجی که جستجوکردن آن به زحمتش می ارزد هدف است 


برنامه لیگ نوجوانان

هفته دوم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
کشتیرانی - شاهین پنجشنبه 94/6/12 15 ورزشگاه شهدای سعیدآباد
استقلال - پدیده اوژن // // 17 //
همااندیشه - میعاد  یکشنبه  94/6/15  15  ورزشگاه تختی اندیشه
آدینه اندیشه - شهیدمنتظری //  //  17 //