کلیه مسئولین تیمها می توانند با مراجعه به صفحه اصلی سایت و لیگ مربوطه جدول رده بندی ، نتایج مسابقات ،اسامی بهترین گلزنان و جدول کامل اخطاریها و اخراجیهای همه تیمها را مشاهده فرمایند .چنانچه نسبت به موارد ثبت شده معترض می باشند جهت بررسی به کمیته مسابقات مراجعه نمایند .


برنامه لیگ نوجوانان

هفته پنجم نوجوانان :

دارایی - موغودیار                    شنبه             23/6/92         ساعت     15     استادیوم شباهنگ

شباهنگ - آدینه اندیشه            //                   //                //          17               //

ابوذر - ستارگان                       //                   //                //          17    استادیوم سعیدآباد

اتحادنصر- کشتیرانی                 //                   //                //          16    ورزشگاه رضی آبادبالا

هفته ششم نوجوانان :

کشتیرانی - آدینه اندیشه          شنبه            30/6/92        ساعت      15   استادیوم شباهنگ

شباهنگ - ستارگان                  //                   //               //         17              //

ابوذر - شاهین                         //                   //               //        17    استادیوم سعیدآباد

اتحادنصر - دارایی                     //                    //              //         16   ورزشگاه رضی آباد بالا

هفته هفتم نوجوانان :

 ستارگان - کشتیرانی            پنجشنبه       4/7/92        ساعت       30/13     ورزشگاه سعیدآباد

ابوذر - شباهنگ                      //                //              //           30/15              //

دارایی - آدینه اندیشه              //                 //              //             13      ورزشگاه رضی آبادبالا

شاهین - موعودیار                  //                 //              //             15                //

هفته هشتم نوجوانان :

شباهنگ - شاهین               جمعه           12/7/92       ساعت      30/8      استادیوم شباهنگ

ستارگان - دارائی                  //                  //              //          30/10              //

ابوذر - کشتیرانی                   //                  //             //          30/11   استادیوم سعیدآباد

اتحادنصر - موعودیار                //                  //             //          30/12    استادیوم رضی آبادبالا

بازی عقب افتاده از هفته هشتم :

شباهنگ - شاهین              پنجشنبه        92/7/18      ساعت     10/30      استادیوم شباهنگ

هفته نهم (پایانی) لیگ نوجوانان

بازی

روز

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

موعودیار - آدینه اندیشه

پنجشنبه

92/7/25

12

استادیوم شباهنگ

شباهنگ - کشتیرانی

//

//

14

//

ابوذر - دارایی

//

//

//

استادیوم سعیدآباد

اتحاد نصر - شاهین

//

//

//

استادیوم رضی آبادبالا