نماز سرچشمه پاکیهاست- نماز راه مستقیم انسان هاست 


برنامه لیگ نوجوانان

برنامه هفته سیزدهم لیگ نوجوانان

بازی روز تاریخ ساعت محل برگزاری
شهید منتظری - هما اندیشه پنجشنبه 94/9/5 12 ورزشگاه شهید رهنما
میعاد - کشتیرانی // // 14 //
پدیده اوژن - شاهین جمعه 94/9/6 9 //
         
         
         


نام تیم میزبان ابتدا آمده است