اگر می بینی کسی بروی تو لبخند نمیزند علت را در لبان فروبسته خود جستجو کن