برای اینکه انسان کمال یابد ، صد سال کافی نیست . ولی برای بدنامی او یک روز کافی است