من مایلم امور خود را به نحوی اداره کنم که پس از پایان کار ، اگر همه دوستانم را از دست دادم حداقل یکی از دوستانم باقی بماند و آن وجدان من است