ای خدای بزرگ به من کمک کن تا هر وقت خواستم در باره راه رفتن کسی قضاوت کنم قدری با کفشهای او راه بروم